دوره های منجر به صنعت معدن

نشست مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی با سازمان صنعت، معدن و تجارت و ... مرکز آموزش خانه صنعت و معدن - زومیت دوره های آموزشی صنعت، معدن و تجارت استان زنجان معدن نامه - پایگاه خبری تخصصی حوزه معدن و صنایع معدنی ایران مقاله طراحی دوره های آموزش ایمنی و بهداشت، برای صنعت معدن کشور دوره های بین المللی مجازی دانشگاه علوم پزشکی منجر به اخذ مدرک نمی گردد بیش از 35 دوره کوتاه که منجر به مشاغل خوب می شود 2022 .