سؤال از نوع هدف با پاسخ به فناوری تولید

به طور کلی هدف از آفرینش جهان و انسان چیست ؟ - پاسخگویان مقاله ارتقای فناوری تولید در کارخانجات قند و شکر با هدف کاهش شدت مصرف انرژی نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی (مجازی) پاسخ به هجمه سایت الف به فناوری تولید ملی محصولات تراریخته - agbiotech میدان دادن به بخش خصوصی راهکار تولید فناوری از پژوهش‌های کاربردی تولید کارآمدتر اوره با استفاده از فناوری‌ نانو سوالات دکتری سراسری فناوری تولید مثل دامپزشکی سال 91 .