کانسار بوکسیت در غنا

وی‍‍ژگی‌های ساختی، بافتی، کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی و الگوی تشکیل کانسار ... که در آن در غنا بوکسیت استخراج پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی انواع ساخت و بافت در کانسارها بررسی خصوصیات کانسارهای بوکسیت کشور ایران که در آن شهر است بوکسیت استخراج در غنا پتروگرافی و ژنز کانسار بوکسیت جاجرم .